Journal Information
Vol. 49. Issue 183.
Pages 85-91 (July - September 2014)
Full text access
Pilates: efecte sobre la composició corporal i les variables antropomètriques
Visits
...
Raquel Vaquero-Cristóbala, Fernando Alacidb, Francisco Esparza-Rosa, José M. Muyorc, Pedro A. López-Miñarrod
a Cátedra de Traumatología del Deporte, Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Católica de San Antonio de Murcia, Guadalupe, Múrcia, Espanya
b Departamento de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Católica de San Antonio de Murcia, Guadalupe, Múrcia, Espanya
c Laboratorio de Kinesiología, Biomecánica y Ergonomía (KIBIOMER LAB), Universidad de Almería, Almería, Espanya
d Área de Expresión Corporal, Facultad de Educación, Universidad de Murcia, Múrcia, Espanya
Article information

L’objectiu d’aquesta revisió sistemàtica fou analitzar el disseny, les característiques de la mostra, els programes d’intervenció i els resultats dels estudis que han investigat els efectes de la pràctica del mètode Pilates sobre els paràmetres antropomètrics i la composició corporal. Es seleccionaren 9 estudis experimentals o quasiexperimentals. Es veié que la majoria d’estudis segueix un disseny de pretest i posttest amb grup control, incloent-hi majoritàriament dones adultes. Els programes d’intervenció utilitzats són molt diversos, tot i que els que sembla que tenen efectes millors sobre el component gras, els plecs i els perímetres són els que duren 8 setmanes o més, amb una freqüència de 2 a 4 dies per setmana. Tanmateix, degut a la diversitat de les mostres i als programes d’intervenció cal continuar fent investigacions en aquest àmbit.

Palabras clave:
Dona
Exercici
Composició corporal
Antropometria
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?