Journal Information
Vol. 48. Issue 179.
Pages 89-96 (July - September 2013)
Full text access
Perfil funcional i morfològic dels jugadors de futbol amateur de Mendoza, Argentina
Visits
5035
This item has received
Article information

Introducció: El propòsit d’aquest estudi fou determinar el perfil morfològic i funcional de futbolistes adults amateurs de la província de Mendoza (Argentina).

Material i mètodes: Foren avaluats 71 jugadors en 3 ocasions, al final del període preparatori. La mostra fou categoritzada d’acord amb la posició de joc: porters, defenses, centrecampistes i davanters. Per al perfil morfològic es mesuraren 25 variables antropomètriques. Es calculà la composició corporal a través del mètode de 5 components. Per al perfil funcional s’utilitzaren 11 tests de camp. Per calcular el VO2max predictiu s’aplicà el Course Navette (20m-SRT). Per valorar la força dels membres inferiors s’aplicaren 5 tests de salts (Abalakov, Squat Jump, Counter Movement Jump, Bounce Jump, Rocket Jump). S’aplicà el test de 30 m amb intervals cada 10 m per a la velocitat d’acceleració i màxima. S’obtingué el rang de moviment dels membres inferiors amb un goniòmetre. Per determinar les diferències entre posicions s’utilitzà l’anàlisi de la variància (ANOVA).

Resultats: Els centrecampistes presentaren menor pes corporal, massa muscular en quilograms, IMC i endomorfisme. En el perfil funcional presentaren major VO2max predictiu i menor alçada en el salt Bounce Jump, essent aquestes diferències estadísticament significatives (p < 0,05).

Conclusió: Les diferències trobades en funció de les posicions de joc foren menors que en els futbolistes d’elit. La bateria de tests proposada és útil per obtenir el perfil funcional i morfològic de futbolistes amateurs. Té un cost baix, és massiva i de fàcil aplicació.

Palabras clave:
Futbol; Antropometria; Composició corporal; Test; VO 2max
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?