Journal Information
Vol. 45. Issue 168.
Pages 251-258 (October - December 2010)
Full text access
Aplicacions de la freqüència cardíaca màxima en l’avaluació i prescripció d’exercici
Applications of the heart rate maximum on the evaluation and prescription of exercise
Visits
6815
João C. Bouzas Marinsa, Nádia Maria Ottoline Marinsa, Manuel Delgado Fernándezb
a Universidade Federal de Viçosa, Laboratório de Performance Humana, Viçosa, Minas Gerais, Brasil
b Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad de Granada, Granada, Espanya
This item has received
Article information
L’objectiu de l’estudi és presentar possibles aplicacions de la freqüència cardíaca màxima (FCM) en l’entrenament i en l’àmbit clínic, així com identificar les equacions que calculen l’FCM. En l’entrenament proporciona informacions sobre la prescripció de l’exercici, l’estat de sobreentrenament i el càlcul de la despesa energètica diària. En l’àmbit clínic ajuda a fer i interpretar proves submaximals i maximals. En determinades situacions s’utilitzen equacions matemàtiques per calcular l’FCM. En la bibliografia mèdica especialitzada hi ha més de cinquanta equacions disponibles, en les quals només es té en compte el factor edat o bé inclouen altres factors, com ara sexe, condició de salut o paràmetres antropomètrics. Per tot això, per tenir més exactitud a l’hora d’elegir una equació de càlcul de l’FCM, cal conèixer les existents i optar per la que s’adapti millor als objectius d’avaluació o prescripció d’exercici
Palabras clave:
Freqüència cardíaca màxima
Intensitat d’exercici
Prescripció d’exercici
The aim of this study was to show the possible applications of the heart rate maximum (HRmax) on training and clinical environment, as well as to identify the use of different equations to estimate the HRmax. The training provides information for the prescription of exercise, state of over-training and to calculate the daily energy expenditure. Moreover, when performed in the clinical environment they can help interpret sub-maximal tests as maximal ones. In some situations mathematical equations are used for calculating the HRmax. Thus, of more than fifty (50) equations were available in the specialised literature, some only have age as a factor, while others include, age, state of health and anthropometric parameters. However, to obtain more accuracy when choosing any equation to estimate the HRmax, one must have all the data and choose the one that best suits the objectives of evaluation or exercise prescription.
Keywords:
Heart rate maximum
Intensity exercise
Prescription of exercise
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?