Publish in this journal
Journal Information
Vol. 43. Issue 157.
Pages 14-23 (January 2008)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 43. Issue 157.
Pages 14-23 (January 2008)
Beneficis percebuts en un grup de dones en climateri incorporades a un programa d'activitat física terapèutica
Perceived benefits of therapeutic physical activity in a group of postmenopausal women
Visits
...
Robinson Ramírez Véleza, Carlos Alejandro López Albanb, Héctor Reynaldo Triana Reinac, Mónica Idarragac, Florencia Giraldo Gensinic
a Fundación Universitaria María Cano. Extensión Cali. Doctorando en Ciencias Biomédicas. Universidad del Valle. Cali. Colòmbia.
b Universidad del Cauca. Universidad Federal del Río Grande do Sul. Brasil. Director del Centro para la Investigación en Salud y Rendimiento Humano ZOE Calidad de vida. Cali. Colòmbia.
c Universidad del Valle. Escuela Nacional del Deporte. Cali. Colòmbia.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Tables (6)
Taula 1 Característiques basals de la mostra estudiada segons les variables antropomètriques
Taula II Distribució de les puntuacions del Qüestionari de Salut SF-36 avaluades a l'etapa de preintervenció
Taula III Mesuraments de tendència central avaluats a l'etapa de postintervenció
Taula IV Canvis en les puntuacions en termes de percentatge de l'SF-36 preintervenció i postintervenció
Figura 1. Distribució diferencial del Qüestionari de Salut SF-36, preintervenció i postintervenció.
Figura 2. Puntuacions mitjanes en cadascun dels dominis segons edats. Distribució de variables a les etapes preintervenció i postintervenció
Show moreShow less
Fonament: L'exercici proporciona una àmplia gamma de beneficis en la prevenció de malalties en dones menopàusiques, tot i que l'impacte de la participació mesurada en el benestar psicosocial és confús. Objectiu: Descriure els beneficis percebuts en un grup de dones menopàusiques incorporades a un programa d'activitat física terapèutica (AFT) al medi aquàtic. Disseny: Estudi quasiexperimental analític. Participants i mètodes: Cinquanta dones, que es van ajustar als criteris d'inclusió, d'una àrea metropolitana de Cali. Mesuraments primaris: Es van recollir variables antropomètriques (edat, pes, talla, índex de massa corporal). Es va administrar el Qüestionari de Salut SF-36 per mesurar els beneficis percebuts mitjançant entrevista personal preintervenció i postintervenció. Es van calcular valors de tendència central i dispersió de les puntuacions, per grups homogenis. Resultats: Tots els dominis del Qüestionari de Salut SF-36 van presentar modificacions després de la intervenció. Els beneficis percebuts es van agrupar en 8 categories principals. Les puntuacions més elevades esmentades pels subjectes es van trobar en la categoria de dolor corporal (23%), rol físic (22%), vitalitat (21%), mentre que la categoria de rol emocional i la salut general, van obtenir valors de 18% i 16%, respectivament. La funció social (14%) i la funció física (13%) van ser els més baixos. La salut mental va tenir una variació negativa del 3%, p ≤ 0,05. Conclusions: L'AFT en gent gran modifica la percepció de salut en totes les categories. Aquests resultats afavoreixen la interpretació i el coneixement que té l'exercici sobre aquest grup de persones.
Palabras clave:
Activitat física terapèutica
Climateri
Dones
Qualitat de vida
Qüestionari de Salut SF-36
Background: Exercise and physical activity provide a wide range of health benefits in postmenopausal women, although the impact of sustained physical activity on psychosocial well being is unclear. Objective: To describe the benefits of a program of therapeutic activity in water perceived by postmenopausal women. Design: Quasi-experimental analytic study. Participants and methods: We studied 50 women in the metropolitan area of the city of Santiago de Cali (Colombia) who fulfilled the inclusion criteria. Primary measurements: Anthropometric variables (age, weight, size, body mass index) were collected. The Short-form 36 (SF-36) health questionnaire was administered to measure health-related quality of life in pre- and postintervention personal interviews. Measures of central tendency and dispersion of the scores were calculated by age groups. Results: All domains of the SF-36 health questionnaire were modified after the study. The perceived benefits were grouped in 8 main categories. The highest scores reported by the women were found in bodily pain (23%), role-physical (22%) and vitality (21%), while role-emotional and general health received scores of 18% and 16%, respectively. The lowest scores were found in social function (14%) and physical function (13%). Mental health showed negative variation (3%; p ≤ 0.05). Conclusions: All domains of self-perceived health were modified by therapeutic physical activity in women aged more than 55 years old. These results demonstrate the advantages of exercise in this group of women.
Keywords:
Therapeutic physical activity
Menopause
Women
Quality of life
SF-36 health questionnaire

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?