Journal Information
Vol. 48. Issue 180.
Pages 123-130 (October - December 2013)
Full text access
Efectes contradictoris del tai-txi-txuan sobre l’osteoartrosi de genoll
Visits
5415
This item has received
Article information

Introducció: La bibliografia relativa als efectes del tai-txi-txuan sobre l’osteoartrosi de genoll és contradictòria. Les evidències trobades són tant a favor com en contra. L’objectiu d’aquest treball fou analitzar a què pot ser deguda aquesta contradicció.

Material i mètodes: En aquest estudi s’utilitzaren 9 bases de dades electròniques. La cerca inclogué els treballs publicats fins a desembre de 2012. Es localitzaren un total de 18 estudis que compliren els criteris d’inclusió. L’anàlisi considerà les deficiències en el disseny d’investigació, i l’omissió i la falta d’homogeneïtat en els paràmetres utilitzats en les intervencions.

Resultats: Els paràmetres d’avaluació de les revisions sistemàtiques fetes estigueren condicionats pel instruments d’avaluació escollits i se centraren en l’anàlisi del disseny de la investigació. En els estudis específics, només un 50% aportà informació dels paràmetres: pes, grau d’osteoartrosi i temps que feia que es patia la malaltia, disseny de la sessió, metodologia d’ensenyament i velocitat d’execució. Menys del 50% inclogué l’altura de la postura, la força muscular, l’experiència del professor i la medicació.

Conclusions: L’omissió i la falta d’homogeneïtat en els paràmetres controlats inclosos en els estudis provoquen la falta de claredat sobre els efectes del tai-txi-txuan en aquesta patologia. Cal establir un marc de referència que defineixi els paràmetres mínims que cal incloure en els estudis per facilitar la interpretació i poder comparar els resultats.

Palabras clave:
Osteoartritis del genoll;Tai-txi-txuan;Salut;Activitat física
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?