Publish in this journal
Journal Information
Vol. 42. Issue 155.
Pages 123-126 (July 2007)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 42. Issue 155.
Pages 123-126 (July 2007)
Estudi de les dermopaties que es presenten amb major freqüència al peu de l'esportista: prevenció i tractament
Visits
...
Consuelo Sánchez Arjonaa, María C Martín Fernándeza, Yolanda Ruiz Martíneza
a Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD). Màlaga. Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Tables (4)
Figura 1. Comparació en percentatge de butllofes segons els diversos esports.
Figura 2. Comparació en percentatge de micosis segons els diversos esports.
Figura 3. Comparació en percentatge d'ungles encarnades segons els diversos esports.
Figura 4. Relació en percentatge entre les lesions i les causes desencadenants, segons els esportistes.
Show moreShow less
Introducció: Alguns problemes cutanis són propis dels esportistes i, en alguns casos, fins i tot exclusius d'un esport en particular. L'objectiu d'aquest treball és conèixer: a) la incidència de dermopaties produïdes al peu per forces mecàniques, factors mediambientals i infeccions, segons els diversos esports; b) quines mesures preventives s'hi utilitzaven, i c) en cas d'aparèixer, com es tractaven. Mètode: Hem fet una enquesta als esportistes que han passat pel Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD) de Màlaga durant els mesos de febrer i març de 2006. S'ha enquestat un total de 59 esportistes, que practicaven natació, atletisme, triatló i basquetbol, sobre les lesions que havien patit als peus. Resultats: El 79,7% havia patit algun tipus de lesió. Les lesions dèrmiques més sovintejades en tots els grups van ser les butllofes (66,1%), seguides de les micosis (25,4%) i, per últim, l'ungla encarnada (18,6%). Entre les causes que havien produït les lesions, el 25,4% dels enquestats les van atribuir a la humitat, mentre que el 50,8% ho van atribuir al fregament del mitjó amb el calçat; el 23,8% en desconeixia el motiu. Aquestes lesions van provocar una pèrdua total de 70 dies d'entrenament, amb una mitjana d'1,2 dies per esportista. En relació amb el tractament que havien utilitzat per curar-les, 3 dels enquestats havien rebut consulta especialitzada; la resta es van guarir de les seves lesions amb desinfecció i mètodes casolans. Conclusió: Podem deduir que les dermopaties del peu tenen una alta incidència en els esports estudiats i provoquen pèrdues de dies d'entrenament, per la qual cosa cal incidir en l'esportista i educar-lo a fer una bona prevenció, i evitar en la mesura que es pugui aquestes lesions, que poden impedir l'èxit d'èxits futurs.
Introduction: Some skin problems are specific to sportsmen and can even be exclusive to a particular kind of sport. The aim of the present study was to determine a) the incidence of dermal foot lesions produced by mechanical stress, environmental factors or infections depending on the sport; b) the types of measures usually applied to prevent these lesions; and c) the treatment of these lesions. Methods: We designed a questionnaire that was completed by sportsmen and women who attended the Andalusian Center for Sports Medicine in Malaga (Spain) in February-March 2006. Fifty-nine sportsmen and women who engaged in swimming, athletics, basketball or triathlon were interviewed about foot lesions. Results: A total of 79.7% had had some kind of dermal foot lesion. The most frequent lesions were blisters (66.1%), followed by mycosis (25.4%) and ingrown toenail (18.6%). According to the participants, the lesions were caused by humidity in 25.4%, friction with socks and shoes in 50.8%, and unknown causes in 23.8%. These lesions led to a loss of 70 training days, with an average of 1.2 days per person. Three participants had sought specialist treatment while the remaining participants relieved their injuries with disinfection and home remedies. Conclusion: The incidence of dermal foot lesions is high in the sports studied, leading to lost training days. Consequently, sportsmen and women should be educated in the prevention of these injuries, which could hamper their chances of success.
Keywords:
Dermal lesion
Mycosis
Blister
Ingrown toenail

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?