Publish in this journal
Journal Information
Vol. 53. Issue 197.
Pages 33-41 (January 2018)
Vol. 53. Issue 197.
Pages 33-41 (January 2018)
Exercici físic terapèutic i suplements per al tractament de la fibromiàlgia*
Therapeutic physical exercise and supplements to treat fibromyalgia
Visits
...
Alfonso Javier Ibáñez-Veraa, osé Ramón Alvero-Cruzb, Jerónimo Carmelo García-Romerob
a Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad de Jaén, Úbeda, Jaén, Espanya
b Departamento de Fisiología Humana, Histología Humana, Anatomía Patológica y Educación Física y del Deporte, Universidad de Málaga, Màlaga, Espanya
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (6)
Show moreShow less

Introducció: La prevalença de fibromiàlgia en els països desenvolupats és superior al 2,1%. Actualment no hi ha cap tractament eficaç per a combatre-la i, en lloc seu, s’usen diferents tractaments per mitigar-la, com l’exercici terapèutic. Darrerament també han sorgit els suplements.

Objectiu: Revisar i actualitzar l’evidència sobre el tractament dels símptomes de la fibromiàlgia amb l’exercici físic terapèutic i suplements. Per aconseguir-ho es revisen els temps d’aplicació del tractament i la durada dels programes de tractament.

Mètodes: Es realitzà una cerca bibliogràfica a la base de dades PubMed. S’obtingueren 695 treballs sobre exercici terapèutic i 53 sobre suplements. A partir d’aquests estudis se’n seleccionaren 18 d’exercici terapèutic i 8 de suplements. Tots van ser seleccionats i avaluats en funció de la qualitat metodològica, que es mesurà mitjançant l’escala PEDro.

Resultats: L’evidència mostrà que el dolor i la qualitat de vida milloraven amb la pràctica de gairebé tot tipus d’activitat física i amb la ingesta del coenzim Q10 o suplement de vitamina D. La qualitat del son millorà amb la combinació d’exercici físic i relaxació. La depressió, l’ansietat i l’estat d’ànim milloraren amb la pràctica d’exercici aeròbic, exercicis de flexibilitat i biodansa aquàtica.

Conclusions: L’exercici físic terapèutic i els suplements poden ser una alternativa o un complement interessants en el tractament de determinats símptomes de la fibromiàlgia.

Palabras clave:
Fibromiàlgia; Entrenament; Suplements; Exercici aeròbic; Força

Introduction: The prevalence of fibromyalgia in developed countries is over 2.1%. Nowadays, there is no effective treatment for it and different mitigating treatments such as therapeutic exercise are performed instead. In recent years, supplements have also emerged.

Objectives: To review and update the evidence on treatment of fibromyalgia symptoms with therapeutic physical exercise and supplements. To achieve this, treatment application times and the duration of treatment programs will be considered.

Methods: A bibliographic search was carried out on Pubmed database. As a result, 695 studies on therapeutic exercise and 53 on supplements were found. From these, 18 therapeutic exercise studies and 8 supplements studies were selected. They were all chosen and assessed according to their methodological quality, which was measured using the PEDro scale.

Results: Evidence showed that pain and quality of life are improved by the practice of almost any type of physical activity and the intake of Q10 coenzyme or vitamin D supplements. Sleep quality is enhanced by combination of physical exercise and relaxation. Depression, anxiety and mood are improved by the performance of aerobic, flexibility exercises and aquatic biodance.

Conclusions: Therapeutic physical exercise and supplements may be an interesting alternative or complement when treating some fibromyalgia symptoms.

Keywords:
Fibromyalgia; Exercise; Supplements; Aerobic exercise; Strength

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Purchase
Purchase article

Purchasing article the PDF version will be downloaded

Price 19.34 €

Purchase now
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?