Publish in this journal
Journal Information
Vol. 44. Issue 162.
Pages 98-103 (April - June 2009)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 44. Issue 162.
Pages 98-103 (April - June 2009)
Involució de la condició física per l'envelliment
Decreasing physical fitness due to age
Visits
...
Ana Carbonell Baezaa, Virginia Aparicio García-Molinaa, Manuel Delgado Fernándeza
a Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Departamento de Educación Física y Deportiva. Granada. España.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (2)
El percentatge de població de gent gran s??està incrementant a Espanya. L??envelliment produeix una involució de les capacitats físiques, la qual cosa origina un deteriorament de l??estat físic i una reducció de la funcionalitat. Aquests fets condicionen greus problemes de salut pública per l??aparició de malalties degeneratives, amb el consegüent cost econòmic per al seu tractament. A mesura que l??edat avança es produeix una pèrdua de força de cames i força de braços, un descens no constant del VO2màx i una reducció progressiva no lineal i específica per articulació i moviment articular de la flexibilitat. A més, en persones grans els trastorns freqüents d??equilibri alteren el patró de la marxa. I finalment es produeixen modificacions substancials de la composició corporal amb disminució de la massa lliure de greix, fet que condiciona un descens de la despesa energètica en repòs i un increment de la massa greix.
Palabras clave:
Envelliment
Condició física
Força
Capacitat aeròbica
Composició corporal
The elderly population is increasing in Spain. The aging process is associated with gradual declines in physical fitness and functional ability. These facts can lead to serious public health problems with the appearance of degenerative diseases and the resulting economic cost for their treatment. There is a lost of strength, a not constant decrease of VO2max and a progressive but not linear decreasing of specific joint mobility with advancing age. In addition, balance disorders are common in elderly people and these alter basic parameters of locomotion. Significant changes occur in body composition with aging: fat free mass decreases and it determines low energy expenditure in basal metabolism and an increasing of fat mass.
Keywords:
Ageing
Physical fitness
Strength
Aerobic capacity
Body composition

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?