Publish in this journal
Journal Information
Vol. 43. Issue 158.
Pages 55-61 (April 2008)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 43. Issue 158.
Pages 55-61 (April 2008)
Anàlisi descriptiva de les variables: nivell d'activitat física, depressió i riscos cardiovasculars en treballadors i docents d'una institució universitària a Medellín (Colòmbia)
Descriptive analysis of levels of physical activity, depression and cardiovascular risk in teachers and other staff in a university in Medellin (Colombia)
Visits
...
Elkin Eduardo Roldán Aguilara, María Helena Lopera Zapatab, Francisco Javier Londoño Giraldoa, José Luis Cardeño Tejadaa, Santiago Alberto Zapata Vidalesa
a Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte. Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Departamento de Antioquia. Medellín. Colombia.
b Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas. Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Departamento de Antioquia. Medellín. Colombia.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (5)
Show moreShow less
Objectiu: Identificar els nivells d'activitat física, depressió i riscos cardiovasculars dels empleats i docents d'una Institució Universitària a Medellín, Colòmbia (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid). Mètode: De la població de docents i treballadors nascuts a partir del 1955, es va seleccionar una mostra aleatòria estratificada segons escala d'edat de Framingham, a la qual es van fer: exàmens de laboratori per mesurar perfil lipídic i glicèmia; avaluació mèdica i antropomètrica; Qüestionari Internacional d'Activitat Física (IPAQ curt) i escala de depressió de Hamilton. Resultats: El 45,4% dels avaluats eren sedentaris; el 40,5% van presentar depressió lleu o moderada; el 10,5% consu-mien 22 o més grams d'alcohol a la setmana; el 7% eren hipertensos; el 75,6% tenien dislipidèmia; el 3,5% eren diabètics; el 18,6% eren obesos; el 19,8% tenien l'hàbit de fumar; pel que fa a la qualificació de colesterol unit a lipoproteïnes de baixa densitat (cLDL) i d'alta densitat (cHDL), el 79,1% estaven al límit o amb un risc alt i el 75,6% estaven al límit o amb un risc alt o moderat, respectivament; el 43% tenien risc en la qualificació d'índex arterial; el 31,4% van presentar risc mitjà, moderat o alt de patir infart els pròxims 10 anys segons l'escala Framingham. Conclusions: De l'anàlisi descriptiva es va concloure que les dislipidèmies i el sedentarisme eren els factors principals de risc cardiovascular trobats en la població. A més, es va observar que els nivells menors de cLDL i depressió van aparèixer en persones físicament actives o molt actives.
Palabras clave:
IPAQ
Nivell d'activitat física
Risc cardiovascular
Depressió
Objective: To identify levels of physical activity, depression and cardiovascular risk in the teaching and other staff of a university in Medellin, Colombia (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid). Method: A random sample was selected of teachers and other staff born since 1955, stratified by the Framingham age range. Lipid profile and glycemia levels were measured and medical and anthropometric evaluations were carried out. The International Physical Activity Questionnaire (Short-IPAQ) and the Hamilton depression scale were administered. Results: A total of 45.4% of the participants were sedentary, 40.5% had mild or moderate depression, 10.5% consumed 22 or more grams of alcohol per week, 7% were hypertensive, 75.6% had dyslipidemia, 3.5% had diabetes, 18.6% were obese, and 19.8% were smokers. Low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels were classified as borderline or high risk in 79.1% and high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) as borderline, high or moderate risk, respectively, in 75.6%. The total/HDL cholesterol ratio showed risk in 43% of the participants. According to the Framingham scale, 31.4% had a medium, moderate or high risk of having a heart attack within the next 10 years. Conclusions: This descriptive analysis reveals that the main cardiovascular risk factors in this population were lipid disorders and physical inactivity. Lower levels of LDL-C and depression were found in physically active or highly active participants.
Keywords:
IPAQ
Physical activity level
Cardiovascular risk
Depression

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Cookies policy
To improve our services and products, we use cookies (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.