Publish in this journal
Journal Information
Vol. 53. Issue 198.
Pages 63-73 (April 2018)
Vol. 53. Issue 198.
Pages 63-73 (April 2018)
Anàlisi electromiogràfica dels músculs del turmell d’adults joves amb síndrome de Down abans i després d’implementar un programa d’activitat física basat en la dansa
Electromyographic analysis of ankle muscles in young adults with Down syndrome before and after the implementation of a physical activity programme based on dance
Visits
...
Núria Massó-Ortigosaa, Lourdes Gutiérrez-Vilahúa, Lluís Costa-Tutusausa, Guillermo R. Oviedob, Ferran Rey-Abellaa
a Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Espanya
b Facultat de Psicologia, Ciències de l??Educació i de l??Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Espanya
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (6)
Show moreShow less

Introducció: Les persones amb síndrome de Down tenen dificultat de control postural i mostren diferències pel que fa al desplaçament del centre de pressió i a l’activitat muscular, en comparació amb la població general. Investigacions prèvies han demostrat que el desplaçament del centre de pressió és menys depenent de les condicions visuals de les persones amb síndrome de Down, tot i que s’ha observat una millora de l’equilibri després de practicar activitats físiques específiques basades en la dansa. L’objectiu d’aquest projecte fou valorar l’efecte que un programa d’activitat física basat en la dansa exerceix sobre l’activitat muscular d’adults joves amb síndrome de Down.

Material i mètode: Onze participants amb síndrome de Down i 11 participants sense síndrome de Down, com a grup control, van seguir un programa de dansa de 18 setmanes de durada. S’emprà electromiografia de superfície per valorar l’activitat del múscul del turmell abans i després de finalitzar el programa, amb els ulls oberts i tancats.

Resultats: Observàrem un nivell superior d’activació muscular en el grup amb síndrome de Down, que reflectí diferències menors entre les diferents condicions visuals que el grup control. No s’observaren diferències significatives, abans i després de l’entrenament, en el grup amb síndrome de Down. Tanmateix s’observaren diferències menors, entre ambdós grups, després de l’entrenament, en relació amb la situació abans de l’entrenament.

Conclusions: Tot i que no s’observaren diferències significatives en el grup amb síndrome de Down després de l’entrenament, sí que s’observà una davallada de les diferències entre els grups. Aquestes diferències podrien tenir relació amb determinades adaptacions posturals. En el futur, seria interessant incrementar la mostra i analitzar també la posició del centre de pressió en relació als peus.

Palabras clave:
Electromiografia; Control postural; Síndrome de Down; Bipedestació; Dansa

Introduction: People with Down syndrome have difficulties in postural control and exhibit differences in the displacement of their centre of pressure and in muscle activity compared with the general population. Previous research has shown that centre of pressure displacement is less depending on visual conditions in people with Down syndrome, although improved balance has been observed following specific physical activities based on dance. The aim of the project was to assess the effect of a dance-based physical activity programme on muscle activity in young adults with Down syndrome.

Material and method: Eleven participants with Down syndrome and eleven participants without Down syndrome as the control group followed an 18-week dance programme. Surface electromyography was used to assess ankle muscle activity before and after completion of the programme in open and closed eyes conditions.

Results: We observed a higher level of muscle activation in Down syndrome group. They showed minor differences between different visual conditions than control group. No significant differences were seen in pre- and post-training in Down syndrome group. Nevertheless, less differences were observed between both groups after training than before.

Conclusions: Although no significant differences were observed in Down syndrome group after training, differences between groups were decreased. These could be related to some postural adaptations. In the future, it will be interesting to increase the sample and also analyze the position of centre of pressure in relation to feet.

Keywords:
Electromyography; Postural control; Down syndrome; Standing position; Dance

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Purchase
Purchase article

Purchasing article the PDF version will be downloaded

Price 19.34 €

Purchase now
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?