Publish in this journal
Journal Information
Vol. 53. Issue 198.
Pages 75-83 (April 2018)
Vol. 53. Issue 198.
Pages 75-83 (April 2018)
Desplaçament del sistema nerviós a partir del moviment articular mitjançant ecografia. Revisió bibliogràfica
Displacement of the nervous system through articular movement by ultrasound. Bibliographic review
Visits
...
Carles Munnéa, Carles Pedretb
a Departament de Fisioteràpia, UVic-UCC (Campus Manresa), Manresa, Barcelona, Espanya
b Departament d’Ecografia i Medicina de l’Esport, Clínica Diagonal, Barcelona, Espanya
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (4)
Show moreShow less

El sistema nerviós té la capacitat d’adaptar-se a les forces mecàniques de tensió, compressió i cisallament a què està exposat en els moviments diaris. La reducció del lliscament del nervi pot alterar-ne la funció per l’increment de la tensió neural, i pot afectar negativament i contribuir a l’aparició de dolor. L’objectiu d’aquest estudi és revisar la bibliografia actual del desplaçament del sistema nerviós i com mesurar-lo. Es realitza una cerca, a Pubmed i a PEDro, d’articles que mesurin el desplaçament neural, mitjançant la tècnica «frame-by-frame cross correlation system». Se seleccionen 20 estudis, 14 dels quals mesuren el desplaçament en persones sanes i 6 el comparen amb algun tipus de neuropatia perifèrica. Els resultats mostren la capacitat de moviment del sistema nerviós perifèric durant els diferents moviments de segments corporals per adaptarse a l’espai per on discorre, tot i que no hi ha diferència significativa de desplaçament entre persones sanes i pacients amb afecció nerviosa.

Palabras clave:
Neurodinàmica; Moviment nerviós; Pla a pla; Sistema nerviós perifèric

The nervous system has the capacity to adapt to the mechanical forces of tension, compression and shearing to which it is exposed in daily movements. Reduction of nerve slide may alter its function by increasing neural tension, which may have an adverse effect, contributing to the onset of pain. The objective of the study was to review the current literature regarding the movement of the nervous system and how to measure it. To do this, a search was undertaken in Pubmed and PEDro of articles where neural displacement is measured by the ‘‘frame-by-frame cross correlation system’’ technique. Twenty studies were selected: 14 measured displacement in healthy subjects, and 6 compared some form of peripheral neuropathy. The results show that the peripheral nervous system is displaced during the different movements of body segments to adapt to the space through which it runs, although there is no significant difference in displacement between healthy people and patients with nerve involvement.

Keywords:
Neurodynamics; Nerve movement; Frame-by-frame; Peripheral nervous system

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Purchase
Purchase article

Purchasing article the PDF version will be downloaded

Price 19.34 €

Purchase now
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?