Publish in this journal
Journal Information
Vol. 42. Issue 153.
Pages 13-25 (January 2007)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 42. Issue 153.
Pages 13-25 (January 2007)
Diferències en les amplituds articulars entre homes i dones en edat escolar
Differences in the width to articulate between boys and girls in scholar age
Visits
...
David Ramos Espadaa, José Luis González Montesinosa, Jesús Mora Vicenteb
a Professor I.E.S. Obispo Argüelles. Villablino. Lleó. Espanya.
b Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Cádiz. Cadis. Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (8)
Show moreShow less
Tables (5)
Taula 1 Pics màxims d'escurçaments per edat i sexe
Taula 2 Mitjanes obtingudes en les diverses proves realitzades. Valors expressats en graus
Figura 9. Mitjanes obtingudes en homes i dones en la prova d'FMGE. FMGE: flexió de maluc amb genoll en extensió.
Figura 10. Mitjanes obtingudes en homes i dones en la prova d'RME i RMI. RME: rotadors de maluc extern; RMI: rotadors de maluc intern.
Figura 11. Mitjanes obtingudes en la prova PP, en homes i dones. PP: prova de pectoral.
Show moreShow less
Introducció: En aquest estudi s'han analitzat les diferències existents entre homes i dones respecte de l'amplitud articular en el transcurs de la vida escolar. Mètodes: S'analitza una població de 420 alumnes, nois i noies, amb edats compreses entre els 7 i 17 anys (educació primària i educació secundària obligatòria). L'estudi s'ha fet mitjançant l'aplicació d'una bateria de tests de valoració de la flexibilitat per mitjà de mesuraments goniomètrics. La bateria consta de 10 proves, de les quals s'extreuen dades referents a la mobilitat articular d'espatlles, maluc, genoll i turmells. Resultats: Els resultats obtinguts indiquen que l'amplitud articular dels subjectes estudiats disminueix amb l'edat. Així mateix, aquests resultats són millors en les dones que en els homes, amb diferències significatives en tres de les proves del test. Els pics d'escurçaments varien en funció del sexe del subjecte.
Palabras clave:
Flexibilitat
Desequilibris musculars
Músculs posturals
Educació física
Goniòmetre
Introduction: The present study analyzed differences between boys and girls in articular width throughout school life. Methods: We analyze a population of 420 boys and girls aged between 7 and 17 years old (primary and secondary education). A battery of tests evaluating flexibility through goniometric measurements was carried out. This battery consisted of 10 tests, from which data related to the articular mobility of the shoulders, hip, knee and ankles were gathered. Results: The results obtained indicate that articular width in the subjects studied decreases with age. The results were better in girls than in boys, with substantial differences in three of the elements included in the test. Peak reductions varied, depending on sex.
Keywords:
Flexibility
Muscular imbalances
Postural muscles
Physical Education
Goniometry

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?