Journal Information
Vol. 45. Issue 167.
Pages 201-208 (July - September 2010)
Full text access
Els nous factors de risc cardiovascular i l’activitat física
New cardiovascular risk factors and physical activity
Visits
9080
Nicolás Terradosa, Gracia Valcárcelb, Rafael Ventac
a Unitat Regional de Medicina Esportiva del Principado de Asturias-Fundación Deportiva Municipal de Avilés i Departament de Biologia Funcional, Universitat d’Oviedo, Oviedo, Espanya
b Servei de Bioquímica, Hospital San Agustín, Avilés, Espanya
c Servei de Bioquímica, Hospital San Agustín, Avilés, Espanya. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, Universitat d’Oviedo, Principat d’Astúries, Oviedo, Espanya
This item has received
Article information
Des de fa anys es coneixen diversos factors de risc cardiovascular, anomenats tradicionals, com són: la hipercolesterolèmia, la hipertensió, la hiperglucèmia, el tabaquisme, etc. D’altra banda, els últims anys han sorgit amb força estudis que proposen la introducció de nous factors de risc cardiovascular, no convencionals o “emergents”, diversos dels quals relacionats amb els lípids plàsmics, però altres no, com són els marcadors d’inflamació, l’homocisteïnèmia, la glucèmia en dejú alterada i la dimetilarginina asimètrica, amb les seves implicacions consegüents en les decisions preventives i terapèutiques. Aquests factors de risc emergents també poden ser modificats per l’exercici físic, però aquest efecte encara és poc conegut, sobretot pel que fa a l’homocisteïna i la dimetilarginina asimètrica.
Palabras clave:
Factors de risc cardiovascular
Activitat física
Homocisteïnèmia
Dimetilarginina asimètrica
Recent research has suggested that a number of new cardiovascular risk factors should be added to the “traditional” risk factors of hypercholesterolemia, hypertension, hyperglycaemia, nicotine poisoning, etc. Some of these non-conventional, “emergent” conditions are related to plasma lipids whilst others, for example, markers of inflammation, homocysteinaemia, impaired fasting glycaemia and asymmetric dimethylarginine, are not. The emergent factors have obvious implications for preventative and therapeutic decisions. Physical exercise can have a modifying effect, though this is not, as yet, generally well known (especially with regards to homocysteinaemia and asymmetric dimethylarginine).
Keywords:
Cardiovascular risk factors
Physical activity
Homocysteinaemia
Asymmetric dimethylarginine
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?