Publish in this journal
Journal Information
Vol. 41. Issue 150.
Pages 70-77 (April 2006)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 41. Issue 150.
Pages 70-77 (April 2006)
Hidratació i exercici físic
Hydration and physical exercise
Visits
...
José M Rosésa, Pere Pujolb
a Institut de Biometria Aplicada (BIOMET). Assessor Científic de Recuperation Electrolitos. Barcelona.
b Cap del Servei de Nutrició i Dietètica. Centre d'Alt Rendiment. Sant Cugat del Vallès. Barcelona.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Tables (5)
Figura 1. Balanç net de sodi respecte del balanç net de líquids 6 h després de la fi del període de rehidratació. Les begudes amb un volum equivalent al 150% de la pèrdua per la suor, contenint 0, 25, 50 i 100 mmol x l-1 de sodi (proves 0, 25, 50 i 100, respectivament) es van consumir després de l'exercici. Sis hores després de la rehidratació, el balanç de líquids es manté només quan la ingesta de sodi ha estat més gran que la pèrdua de sodi per la suor.
Figura 2. Balanç net de líquids respecte de temps. El volum de beguda consumit va ser la meitat (50%), igual (100%), una vegada i mitja (150%) i el doble (200%) de la pèrdua per la suor. El balanç net de líquid zero correspon a l'estat d'euhidratació. La hipohidratació lleu es va presentar 6 hores després de la rehidratació quan es va consumir un gran volum de beguda amb baix contingut en sodi (23 mmol xl-1), però amb el mateix volum la hiperhidratació es va aconseguir amb la beguda amb alt contingut en sodi (61 mmol x l-1).
Figura 3. a i b
Taula I
Taula II
Show moreShow less
L'aigua té propietats tèrmiques, ja que contribueix a mantenir la temperatura corporal constant, especialment durant la pràctica d'un exercici perllongat en un ambient calorós i humit. El sodi és el principal catió perdut amb la suor. Els autors revisen les causes de la pèrdua a causa de l'exercici: la deshidratació, la hipohidratació i la hiponatrèmia, com també les conseqüències, en primer lloc la disminució del rendiment esportiu i, en segon lloc, el deteriorament funcional de músculs i tendons. Es revisen les diverses modalitats i recomanacions per a una hidratació correcta: prèvia a l'exercici, durant l'exercici i la rehidratació després de l'exercici. S'analitzen els avantatges d'una rehidratació postexercici amb una beguda moderadament alta en sodi (0,15 g/100 ml) en comparació amb una beguda amb un baix contingut en sodi (0,07 g/100 ml), juntament amb ingesta del 150% de la pèrdua de pes per deshidratació.
Palabras clave:
Sodi
Deshidratació
Hipohidratació
Hiponatrèmia dilucional
Rehidratació amb una solució amb alt i baix contingut en sodi
Water has thermal properties, since it helps to maintain body temperature constant, especially during prolonged physical exercise in a hot and humid environment. The main cation lost through sweat is sodium. The authors review the causes of exercise-induced fluid loss (dehydration, hypohydration and hyponatremia) as well as its consequences (firstly, a reduction in sporting performance and secondly, muscle and tendon functional impairment). The distinct modalities and recommendations for adequate hydration before and during exercise, as well as for rehydration after exercise, are reviewed. The advantages of postexercise rehydration with moderately high sodium-containing drinks (0.15 g/100 ml) in comparison with low sodium-containing drinks (0.07 g/100 ml), together with intake of 150% of the weight lost through dehydration, are discussed.
Keywords:
Sodium
Dehydration
Hypohydration
Dilutional hyponatremia
Rehydration through high and low sodium-containing sports drinks

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?