Publish in this journal
Journal Information
Vol. 53. Issue 199.
Pages 98-104 (July 2018)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 53. Issue 199.
Pages 98-104 (July 2018)
Pot modificar-se la cinètica de la cursa amb un programa d’entrenament descalç?
Can running kinetics be modified using a barefoot training program?
Visits
...
Marcos Muñoz Jiméneza, Felipe García-Pinillosa, Víctor M. Soto-Hermosob, Pedro A. Latorre-Romána
a Departamento de Didáctica de la Expresión Corporal, Universidad de Jaén, Jaén, Espanya
b Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Granada, Granada, Espanya
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (3)
Show moreShow less

Introducció: Hi ha escassa informació sobre els programes de la transició de córrer calçat a descalç, i aquest estudi vol ajudar a augmentar el coneixement d’aquesta tendència que va en augment. Per tant, l’objectiu d’aquest estudi fou determinar l’efecte d’un programa d’entrenament descalç, de 12 setmanes, sobre les variables cinètiques dels corredors de llarga distància.

Materials i mètode: Un total de 32 corredors de llarga distància, ben entrenats i habitualment calçats, foren distribuïts aleatòriament en un grup control i un grup experimental per dur a terme un programa d’entrenament per córrer descalç. Durant les proves prèvies i posteriors, tots els participants realitzaren les proves a velocitats de cursa, de recuperació i competitiva, autoseleccionades, amb calçat esportiu, en un cinta ergomètrica. Ambdues situacions es registraren amb un sistema de qualificació per vídeo de 240 Hz, i s’analitzaren mitjançant un programa d’edició de vídeo 2D amb tècniques fotogramètriques. Es mesurà el temps de contacte, la durada de la passa i la cadència, mitjançant l’anàlisi de la variància (ANOVA) de mesures repetides.

Resultats: A la prova posterior, només la durada de la fase d’aterratge a alta velocitat reflectí una diferència significativa, aconseguint el grup experimental un temps inferior al del grup control després del programa d’entrenament de córrer descalç (0,032 ± 0,007 s enfront a 0,038 ± 0,006 s). En relació a les diferències entre grups, el grup control reflectí un increment en la durada de la fase de recolzament a velocitat baixa (Δ = 0,014 s; p = 0,024) i una reducció del temps de vol a velocitat alta (Δ = −0,014s; p = 0,034). A més, el grup experimental assolí una reducció de la durada en la fase d’aterratge a velocitat alta (Δ = −0,008s; p = 0,004).

Conclusions: Un programa de córrer descalç de 12 setmanes modifica la durada de la fase d’aterratge a velocitat alta, que és més curta en els corredors de llarga distància. En canvi, els corredors que no realitzaren l’entrenament reflectiren un increment de la durada en la fase de recolzament a velocitat baixa.

Palabras clave:
Rendiment esportiu; Articulacions; Cursa; Resistència; Descalç

Introduction: There is limited information about barefoot transition programs and this study will help to increase knowledge about this growing trend. The purpose of this study was, therefore, to determine the effect of a twelve­week barefoot training program on kinematic variables in long­distance runners.

Materials and methods: A total of 32 well­trained, habitually shod, long­distance runners, randomized in a control group and an experimental group who undertook a barefoot training program. At pre­test and post­test, all participants, wearing their usual sneakers, performed running tests at self­selected recovery and competitive running speeds on a treadmill. Both conditions were recorded with a 240 Hz video rate system and analyzed using a 2­D video editing program using photogrammetric techniques. Contact time, flight time, step duration and cadence were measured using an analysis of variance (ANOVA) with repeated measures was performed.

Results: In posttest, only the duration of landing phase at high speed showed significant difference, the experimental group achieved a shorter time than the control group after the barefoot training program (0.032 ± 0.007 s vs. 0.038 ± 0.006 s). In relation to within­group differences, the control group showed an increase of duration of stance phase at low speed (Δ = 0.014 s, P = .024) and a reduction of flight time at high speed (Δ = −0.014 s, P = .034). Moreover, the experimental group achieved a reduction of duration of landing phase at high speed (Δ = −0.008 s, P = .004).

Conclusions: A twelve­week program of barefoot running changes the duration of the landing phase at high speed, being shorter in long­distance runners. In contrast, the runners who did not undertake the training showed an increase of duration of stance phase at low speed.

Keywords:
Athletic performance; Joints; Running; Resistance; Unshod

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?