Publish in this journal
Journal Information
Vol. 42. Issue 154.
Pages 88-91 (April 2007)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 42. Issue 154.
Pages 88-91 (April 2007)
Utilitat clínica de la condroïtina sulfat
Clinical utility of condroitin sulfate
Visits
...
Josep Vergésa
a Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Tables (3)
Figura 1. Efecte antiàlgic i funcional del diclofenac sòdic, 150 mg/dia durant 30 dies, i de la condroïtina sulfat (CS) 1.200 mg durant 90 dies, mesurats als 30, 45, 60 i 90 dies. *p < 0,05 respecte del diclofenac.
Figura 2. Valors mitjans de l'índex Lequesne durant l'estudi.
Taula 1 Paràmetres farmacodinàmics de predicció per a la condroïtina sulfat administrada amb la dosi de 1.200 mg/dia durant 90 dies i el diclofenac sòdic administrat amb la dosi de 150 mg/dia durant 30 dies en pacients amb artrosi de genoll. (Dades de Morreale et al1)
Show moreShow less
Introducció: La condroïtina sulfat pertany al grup dels fàrmacs d'acció simptomàtica lenta (SYSADOA), que es caracteritzen pel fet de presentar una eficàcia sobre els símptomes semblant a la dels antiinflamatoris no esteroïdals, que comença d'una manera gradual però que es perllonga més enllà de la supressió del tractament. Material i mètodes: En total 9 assajos clínics, aleatoritzats, a doble cec, han comparat l'efecte de la condroïtina sulfat amb el del placebo i, en un cas, amb el del diclofenac sòdic (150 mg/dia) en pacients amb artrosi de genoll i dits, tractats durant períodes que van oscil·lar entre 3 i 36 mesos. Resultats: Els resultats de tots els assajos clínics coincideixen a concloure que la condroïtina sulfat és més eficaç (aproximadament el 50%; p < 0,05) que el placebo per reduir el dolor espontani, augmentar la capacitat funcional, disminuir la ingesta de medicació de rescat i en la valoració global del pacient i l'investigador. Al mateix temps, els resultats també confirmen l'elevat perfil de seguretat del producte. En un nou assaig clínic realitzat en un total de 1.583 pacients amb artrosi de genoll, en el qual es va estudiar l'efecte de la glucosamina (1.500 mg/dia), de la condroïtina sulfat (1.200 mg/dia) i de la seva associació davant de celecoxib (200 mg/dia) i placebo durant un període de 6 mesos, es va observar una disminució significativa de la inflamació, acompanyada o no de vessament articular, en el grup tractat amb condroïtina sulfat, respecte de placebo (p = 0,01). Conclusió: En definitiva, es pot concloure que la condroïtina sulfat és una eina terapèutica de gran utilitat per al tractament de l'artrosi.
Palabras clave:
Condroïtina sulfat
Artrosi
SYSADOA
Introduction: Chondroitin sulfate belongs to the group of symptomatic slow-acting drugs for osteoarthritis (SYSADOA). The efficacy of this drug on symptoms is similar to that of non-steroidal anti-inflammatory agents, the effect starting gradually but persisting after treatment suppression. Materials and methods: We analyzed randomized, double-blind clinical trials that compared the effect of chondroitin sulfate with that placebo and, in one trial, with sodium diclofenac (150 mg/day) in patients with knee and finger osteoarthritis treated for periods ranging from 3 to 36 months. Results: The results of all the clinical trials indicate that chondroitin sulfate is more effective (by approximately 50%, p < 0.05) than placebo in reducing spontaneous pain, increasing joint function, and reducing rescue medication; in addition overall patient and physician assessment was higher. Equally, the trials confirm the high safety profile of the drug. A new clinical trial conducted in 1,583 patients with knee osteoarthritis, which studied the effect of glucosamine (1,500 mg /day), chondroitin sulfate (1,200 mg /day) and their association in comparison with celecoxib (200 mg/ day) and placebo for 6 months found a significant reduction of joint swelling, with or without joint effusion, for the chondroitin sulfate group compared with the placebo group (p = 0.01). Conclusion: Chondroitin sulfate is a highly useful therapeutic tool for the treatment of osteoarthritis.
Keywords:
Chondroitin sulfate
Osteoarthritis
SYSADOA

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?