Publish in this journal
Journal Information
Vol. 42. Issue 154.
Pages 92-98 (April 2007)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 42. Issue 154.
Pages 92-98 (April 2007)
Esport i massa òssia (II). Característiques de l'exercici físic que condicionen el modelatge i el remodelatge ossis
Sports activity and bone mas (II). The characteristics of physical activity that affect bone formation and remodeling
Visits
...
Caritat Bagur Calafata
a Departament de Fisioteràpia. Facultat de Ciències de la Salut. Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
L'exercici físic és un dels factors que condicionen el modelatge i el remodelatge ossi. En l'os, l'estímul més important es produeix quan les càrregues, inherents a l'exercici físic, excedeixen les habituals i tenen una distribució inusual; aleshores és més important la intensitat que no la durada d'aquestes. L'exercici físic que sembla que té més potencial osteogènic és el que inclou salts no estereotipats, en trajectòries diferents. L'activitat física de baix impacte, que implica escassa sobrecàrrega mecànica, no sembla que tingui cap avantatge. Així doncs, les disciplines esportives que inclouen activitats d'impacte vertical, en les quals cal suportar el pes del cos, són més favorables per a la massa òssia que no pas aquelles en què no hi ha impacte, com la natació. Aquests beneficis seran específics de les àrees especialment implicades en l'exercici, ja que la resposta de l'os a la càrrega mecànica acostuma de ser local i no generalitzada.
Palabras clave:
Massa òssia
Exercici físic
Càrrega mecànica
Esport
Salt
Physical activity is one of the factors affecting bone formation and remodeling. The most important stimuli taking place in bone structure occurs when a mechanical load, inherent to physical activity, is heavier and has a different distribution than usual. The intensity of the load is more important than the duration. The type of physical activity with the greatest osteogenic potential seems to be activity that includes non-stereotyped jumps in different directions. Low impact physical activity, which involves little mechanic stress, seems not to benefit bone mass. Therefore, sports that include vertical impact activities in which body weight must be borne are more beneficial for bone mass than those in which there is no impact, such as swimming. These benefits are specific to the area most heavily involved in the activity, given that the response of bone structure to mechanical load tends to be local rather than general.
Keywords:
Bone mass
Physical activity
Mechanical load
Sports
Jump

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?