Publish in this journal
Journal Information
Vol. 52. Issue 194.
Pages 53-59 (April - June 2017)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 52. Issue 194.
Pages 53-59 (April - June 2017)
Generació d’un model nou de tendinopatia rotular en rates que imita la patologia esportiva humana: estudi pilot
Generation of a new model of patellar tendinopathy in rats which mimics the human sports pathology: A pilot study
Visits
...
David Domíngueza, Paola Contreras-Muñozb, Silvia Lopec, Gil Rodasd, Mario Marottae
a Serveis Mèdics, Futbol Club Barcelona, Ciutat Esportiva Joan Gamper, Sant Joan Despí, Barcelona, Espanya.
b Laboratori de Bioingenieria Ortopèdica y Cirurgia Pediàtrica, Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), Hospital Vall d’Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Espanya. Fundació Leitat, Centre tecnològic Leitat, Terrassa, Barcelona, Espanya.
c Servei de Ressonància Magnètica, Facultat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Barcelona, Espanya. Centre de Investigació Biomèdica en Xarxa en Bioingenieria, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Espanya.
d Serveis Mèdics, Futbol Club Barcelona, Ciutat Esportiva Joan Gamper, Sant Joan Despí, Barcelona, Espanya. Fundació Leitat, Centre tecnològic Leitat, Terrassa, Barcelona, Espanya.
e Laboratori de Bioingenieria Ortopèdica y Cirurgia Pediàtrica, Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), Hospital Vall d’Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (5)
Show moreShow less

Introducció: La fisiopatologia de la tendinopatia rotular no és encara prou coneguda. És difícil obtenir mostres clíniques d’esportistes que permetin conèixer la progressió de la tendinopatia, sobre tot en les primeres etapes. Per això, el propòsit d’aquest estudi fou desenvolupar, en una primera fase, un model experimental de tendinopatia rotular en rates, que simuli la tendinopatia humana, mitjançant l’aplicació in vivo de col·lagenasa en la porció proximal del tendó rotular.

Material i mètodes: El model experimental utilitzat foren rates Wistar mascles de 8 setmanes d’edat (n = 4). L’administració de col·lagenasa es realitzà, després d’anestesiar i immobilitzar els animals, mitjançant punció guiada per ecografia a nivell de la porció proximal i profunda del tendó rotular. La lesió tendinosa s’avaluà 48 h després de la lesió mitjançant ressonància magnètica; després es procedí a l’eutanàsia dels animals i a l’extracció dels tendons rotulars per fer-ne la valoració histològica.

Resultats: El model de lesió induïda amb col·lagenasa demostrà similitud a nivell de la histologia amb la tendinopatia rotular humana en la regió de la inserció proximal.

Conclusions: El model experimental de tendinopatia rotular en rates indueix la degeneració i distorsió de l’arquitectura de la porció proximal del tendó rotular, similar a l’observada en la tendinopatia rotular humana, i representa un model preclínic excel·lent per estudiar noves teràpies enfocades al tractament de la tendinopatia.

Palabras clave:
Tendó; Model; Col·lagenasa

Introduction: Patellar tendon pathophysiology is not still fully understood. The collection of clinical samples from athletes that could permit the analysis of the tendinopathy progression, especially in the early stages, is difficult. For that reason, the purpose of this study is to develop a new experimental animal model of patellar tendinopathy in rats which mimics the human tendinopathy by in vivo intratendinous collagenase injection in the proximal portion of the patellar tendon.

Material and methods: The experimental model used was 8-week-old male Wistar rats (n = 4). The administration of collagenase was performed by ultrasound-guided puncture at the level of the proximal and deep portion of the patellar tendon in anesthetized animals. The tendon lesion was evaluated 48 h after injury by magnetic resonance and then, the animals were euthanized and the patellar tendons were collected for histological evaluation.

Results: The collagenase-induced lesion model demonstrated important similarities with the human patellar tendinopathy in the region of the proximal insertion.

Conclusions: The experimental model of patellar tendinopathy in rat model induces a degeneration and distortion of the patellar tendon architecture in its proximal portion, which closely mimics to that seen in human patellar tendinopathy, and could represent an excellent preclinical model for the study of new therapies focused on treatment of tendinopathy.

Keywords:
Tendon; Model; Collagenase

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Purchase
Purchase article

Purchasing article the PDF version will be downloaded

Price 19.34 €

Purchase now
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?