Publish in this journal
Journal Information
Vol. 53. Issue 200.
Pages 129-137 (October 2018)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 53. Issue 200.
Pages 129-137 (October 2018)
Característiques antropològiques de la població esportiva cubana. Dades de referència dels equips nacionals d’alt rendiment, 1992-2014
Anthropometrical characteristics of Cuban sporting population: Reference data from a high performance national teams, 1992-2014
Visits
...
William Carvajal Veitíaa, Sofía León Pérezb, María Elena González Revueltac, Yanel Deturnel Campod, Ibis Echavarría Garcíad
a Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, l??Havana, Cuba.
b Centro Provincial de Medicina del Deporte, l??Havana, Cuba.
c Departamento de Investigación, Instituto de Medicina del Deporte, l??Havana, Cuba.
d Departamento de Cineantropometría, Instituto de Medicina del Deporte, l??Havana, Cuba.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Figures (7)
Show moreShow less

L’estructura física de la població esportiva cubana ha canviat segons la tendència secular, l’adaptació morfològica a l’esport, els campionats internacionals més qualificats i els canvis dins l’esport. Aquest article es proposa aportar noves dades antropomètriques de referència de diverses disciplines esportives, de manera que puguin ser utilitzades per al control mèdic de l’entrenament esportiu. La font d’informació primària fou la base de dades del projecte antropològic «Evolución Morfológica en población deportiva cubana, 1970-2014», disponible en el departament de Cineantropometria de l’Instituto de Medicina del Deporte. De cada esport d’equip foren seleccionats quaranta subjectes, i de cada esport individual en foren seleccionats deu. Amb totes aquestes dades s’obtingué un conjunt de taules de referència basades en l’equació de Withers et al. per calcular el percentatge de greix corporal, el somatotip de Heath-Carter, el sumatori de sis plecs cutanis i l’índex de massa corporal activa. Aquest coneixement ajuda la pràctica del control mèdic de l’entrenament esportiu, també ofereix ajuda pràctica als entrenadors en la selecció adequada de la modalitat esportiva i en correspondència amb les característiques antropomètriques ideals d’una població esportiva d’elit. Per altra banda, nosaltres vam introduir estimacions de greix corporal mitjançant les equacions de Withers i col·laboradors, que es van obtenir d’una base de dades d’esportistes d’alt rendiment.

Palabras clave:
Composició corporal; Cineantropometria; Somatotip

Physical structures in Cuban sporting population have changed according to secular trend, sport morphological adaptation, more qualified international championship and changes within the game. The purpose of this study was to provide new anthropometrical references data for many sporting disciplines in a form that may be readily utilized to practice the medical management of athletic training. Primary information source was the Anthropological Project database “Morphological Evolution of Cuban Sporting Population, 1970-2014”, available through the Sports Medicine Institute’s Kinanthropometry Department. Forty subjects were selected for each team sport, while ten subjects were selected for each individual sport or positions and roles within sports. Using all the data, a set of references tables have been obtained based on Withers et al. equation to estimate percentage body fat, Heath-Carter somatotyping, the sum of six skinfolds, and Fat Free Mass Index. This knowledge offers support to practice the medical management of athletic training, can also offer practical assistance to coaches in the suitable selection for the correct sporting modalities and physical development of elite athletes, by means of diet and training, in accordance with the model anthropometric characteristics of an elite sporting population. On the other hand, we estimated Withers et al. six-site skinfold equations, which were derived from high-performance athletes data set.

Keywords:
Body composition; Kinanthropometry; Somatotype

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?