Publish in this journal
Journal Information
Vol. 42. Issue 155.
Pages 145-148 (July 2007)
Share
Share
Download PDF
More article options
ePub
Vol. 42. Issue 155.
Pages 145-148 (July 2007)
Influència de les condicions meteorològiques en la patologia condral
Influence of climatic conditions in chondral disease
Visits
...
Josep Vergésa, Eulàlia Montella, Elena Tomàsa, Carolina Coronasa, Gemma Cumellesa, Guido Castañedaa, Núria Martíb, Ingrid Möllerb
a Unitat de Salut Articular. Departament Mèdic i Científic. Bioibérica Farma. Barcelona. Espanya.
b Institut Poal de Reumatologia. Barcelona. Espanya.
Article information
Abstract
Full Text
Bibliography
Download PDF
Statistics
Tables (3)
Taula 1 Model de regressió binària de la correlació entre dolor articular (EAV de Huskisson) i les variables meteorològiques en pacients amb artrosi (n = 80)
Figura 1. Resum esquemàtic de l'efecte de les condicions meteorològiques en pacients amb artrosi.
Taula II Model de regressió binària de la correlació entre incapacitat funcional (HAQ) i les variables meteorològiques en pacientsamb artrosi (n = 80)
Show moreShow less
Introducció: En la pràctica clínica habitual, molts pacients atribueixen el dolor articular a certes condicions meteorològiques. Objectiu: Avaluar l'efecte de les condicions climàtiques en pacients amb artrosi. Mètodes: Aquest treball es va realitzar amb pacients de l'Institut Poal de Reumatologia de Barcelona i les dades van ser analitzats per Bioibérica Farma. Va consistir en un estudi prospectiu, a doble cec, que va incloure 80 pacients amb artrosi, comparats amb un grup control de 42 subjectes. L'avaluació del dolor (EAV de Huskisson) i la capacitat funcional (HAQ) es van determinar diàriament durant un mes, i les variables climàtiques estudiades van ser la temperatura, la humitat i la pressió atmosfèrica. Resultats: Les nostres dades demostren que els pacients artròsics tenen un augment del dolor articular en resposta a una disminució de la pressió, la qual cosa indica que les condicions de baixa pressió atmosfèrica exacerben el dolor en aquests pacients. Conclusió: Aquestes dades suggereixen que en el futur podria ser factible modular els tractaments farmacològics i no farmacològics per a alguns pacients artròsics en funció de la previsió meteorològica i evitar, en la mesura possible, el dolor articular i la incapacitat funcional associats a la malaltia, tot millorant la qualitat de vida d'aquests pacients.
Palabras clave:
Dolor articular
Temperatura
Humitat
Pressió atmosfèrica
Introduction: In routine clinical practice, many patients attribute their joint pain to the weather. Objective: To evaluate the effect of climatic conditions in patients with osteoarthritis. Methods: This study was performed in patients from the Institut Poal de Reumatologia in Barcelona and the data were analyzed by Bioibérica Farma. We performed a prospective, double-blind study that included 80 patients with osteoarthritis who were compared with 42 controls. Pain evaluation (Huskisson's Visual Analogue Scale) and functional capacity (Health Assessment Questionnaire) were determined daily for 1 month. The climatic variables studied were temperature, humidity, and atmospheric pressure. Results: Our data show that patients with osteoarthritis have greater joint pain when atmospheric pressure is lower, indicating that conditions of low atmospheric pressure exacerbate pain in these patients. Conclusion: Our results suggest that, in future, modulation of pharmacological and nonpharmacological therapy in some osteoarthritic patients according to weather forecasts may be feasible. This could avoid, as far as possible, the joint pain and functional disability associated with the disease, thus improving quality of life in these patients.
Keywords:
Joint pain
Temperature
Dampness
Atmospheric pression

Article

These are the options to access the full texts of the publication Apunts Sports Medicine
Subscriber
Subscriber

If you already have your login data, please click here .

If you have forgotten your password you can you can recover it by clicking here and selecting the option “I have forgotten my password”
Subscribe
Subscribe to

Apunts Sports Medicine

Comprar
Comprar acceso al artículo

Comprando el artículo el PDF del mismo podrá ser descargado

Precio 19,34 €

Comprar ahora
Contact
Phone for subscriptions and reporting of errors
From Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. (GMT + 1) except for the months of July and August which will be from 9 a.m. to 3 p.m.
Calls from Spain
932 415 960
Calls from outside Spain
+34 932 415 960
Email
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?